Sales Man

இந்தியாவிலிருந்து கனடா நாட்டிலுள்ள வாங்கோவேர் நகரத்துக்குச் சென்ற ஒரு திறமையான இளைஞன், அங்குள்ள மிகப் பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு சென்று அதன் முதலாளியைச் சந்தித்து, தனக்கு ஒரு விற்பனையாளர் வேலை தருமாறு கேட்டான். இந்தியாவில் ஏற்கெனவே விற்பனையாளராகப் பணிபுரிந்த அனுபவம் உண்டென்றும் சொன்னான். அவனது தோற்றத்தால் கவரப்பட்ட முதலாளி அவனை வேலையில் அமர்த்திக் கொண்டார். குண்டூசி முதல் வானூர்தி வரை கிடைக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட் அது. முதல் நாளன்று அவனுக்கு மிகவும் கடுமையான வேலை. மாலையில் பணி … Read moreSales Man

மாற்றம் நம்மிடம் இருந்து தொடங்கட்டும்……

மதிய உணவுக்கு எவ்வளவு எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள்…… உரிமையாளர் சொன்னார்… மீன் குழம்புடன் 50, மீன் இல்லாமல் 20 ரூபாய்…. கிழிந்த சட்டையை பாக்கெட்டில் இருந்து, கசங்கிய 10 ரூபாய் தாளை எடுத்து, உரிமையாளரை நோக்கி நீட்டினான்…. இதுவே என் கையில் உள்ளது….. இதற்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு போடுங்க…. பெறும் அன்னம்மானாலும் பரவாயில்லை… மிகுந்த பசி. நேற்று முதல் எதுவும் சாப்பிட வில்லை என்று சொல்லத் தயங்கும் அவரது வார்த்தைகள். தொண்டையோ நடுங்குகிறது…. * ஹோட்டல் உரிமையாளர் மீன் … Read moreமாற்றம் நம்மிடம் இருந்து தொடங்கட்டும்……

New Delhi to Circumscribe use of Vehicles to Reduce Air Pollution

New Delhi to circumscribe use of vehicles to reduce air pollution  NEW DELHI, India To reduce air pollution, which has remained at dangerously unsafe situations for a third successive day, India’s capital, New Delhi, will circumscribe the use of vehicles coming week.    Every time, New Delhi ranks among the world’s most weakened metropolises just … Read moreNew Delhi to Circumscribe use of Vehicles to Reduce Air Pollution

“Unlocking the Power of Emotional Intelligence in Leadership

Presentation: In the present dynamic and individuals driven business scene, administration isn’t just about going with vital choices or overseeing assignments. It’s tied in with understanding and interfacing with your group on a more profound level. This is where the ability to understand people on a profound level (EI) becomes possibly the most important factor. … Read more“Unlocking the Power of Emotional Intelligence in Leadership

Hariyali Teej 2023

Hariyali Teej 2023: Significance and Merriments   Hariyali Teej holds a perceptible spot among the trio of teej festivities esteemed by Hindu women, the other two being Kajari Teej and Hartalika Teej. This celebration, as per the Hindu timetable, is seen on the Tritiya (third day) of the Shukla paksha (splendid fortnight of the moon) … Read moreHariyali Teej 2023

World Photography Day 2023: Revealing the Untold Story of the Primary Photo

  World Photography Day is a yearly festival seen on the nineteenth of August, committed to enlightening the significant meaning of photography as both an imaginative medium and a device for bringing issues to light. The combination of imaginative articulation and specialized mastery makes photography a remarkable fine art, empowering us to catch the substance … Read moreWorld Photography Day 2023: Revealing the Untold Story of the Primary Photo

Tantalizing Tapioca Balls: Exploring the Delightful Spheres of Flavor and Texture

  Introduction In the world of culinary delights, few components manipulate to captivate the senses quite like tapioca balls. These small, chewy spheres have located their way into a large number of dishes, from refreshing drinks to delectable cakes, adding a layer of pleasure to every bite. Tapioca balls, regularly called “boba” or “pearls,” have … Read moreTantalizing Tapioca Balls: Exploring the Delightful Spheres of Flavor and Texture

10 Minimalist Lifestyle Tips to De-Stress and Save Money

10 Minimalist Lifestyle Tips to De-Stress and Save Money Introduction: In today’s fast-paced and consumer-driven world, stress and financial worries have become common companions. People often find themselves caught in a never-ending cycle of work, spend, and accumulate, leading to unnecessary stress and financial burdens. Embracing a minimalist lifestyle can provide an antidote to these … Read more10 Minimalist Lifestyle Tips to De-Stress and Save Money

6 Tips For You To Style A Perfect Wedding Ceremony: Component one

On the off chance that you are one of these young men or young ladies who are in quest for a best wedding ceremony, Guest Posting then all the new regulation is fundamental.  Accomplishment or disappointment as a rule relies upon the points of interest. To intrigue visitors, best program planning for your gigantic wedding … Read more6 Tips For You To Style A Perfect Wedding Ceremony: Component one

Write and Earn with Pazhagalaam