மனோபலம்

பலமும் இல்லை 🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍பலஹீனமும் இல்லை🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍 புலியை பழகுபவர்  (TIGER TAMER) புலியிடம் இருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள,  புலிக்கு, தான் பயப்படுவது  தெரியாமல் இருக்க புலியைக்  குத்தூசியை வைத்து அவ்வப்போது குத்தி குத்தி அதை மிரட்டிக் கொண்டே இருப்பார். புலிக்கு தான் பயப்படுவது தெரிந்துவிட்டால், புலி அவரை அடித்துக் கொன்று விடும். இதனால் அவர் அப்படி நடந்து கொள்வார். இதனால் தனது பயத்தை புலிக்கு தெரியாமல் தன்னுள் மறைத்தே வைத்திருப்பார். அதாவது தனது பலவீனத்தை வெளிக்காட்டுவது கிடையாது. … Read moreமனோபலம்

“Fit for Life: The Importance of Fitness and the Benefits of Exercise”

Fitness is an essential aspect of our lives. Maintaining good fitness levels not only improves physical health but also has a positive impact on mental health. Being physically active and exercising regularly is key to leading a healthy lifestyle. In this article, we will discuss the importance of fitness, the benefits of exercise, and how … Read more“Fit for Life: The Importance of Fitness and the Benefits of Exercise”

The Greatest Willpower of the Nation’s Solidarity

You’re a colleague. At the point when you’re a pioneer, indeed, you’re in control, however recall it’s the group you’ve fabricated that will push projects ahead. Whenever you work together with your group, all of you succeed. Try not to utilize your ability to direct; you’ll flourish best when you team up. Requesting info can … Read moreThe Greatest Willpower of the Nation’s Solidarity

Write and Earn with Pazhagalaam